Information

I Kalix kommuns ägo finns över 22.000 registrerade bilder, alltifrån glasplåtar till vanliga negativ och foton. Därutöver finns ca 10.000 bilder som nu efter hand succesivt registreras i vår databas. På Internet lägger vi efter hand ut delar av detta stora arkiv. Av bl.a. upphovsrättsliga skäl kommer dock aldrig hela bildarkivet att kunna publiceras via Internet.

Kommunens bildarkiv är en ovärderlig del av Kalix kulturarv. Miljöer, personligheter och verksamheter, från 1860-talet fram till idag, är dokumenterade på det överlägsna sätt som endast den fotografiska bilden kan erbjuda. Arkivet omfattas av Anna Rutbergs-, Edvin Ekbloms-, och Börje Hällgrens donationer, samt reprofotografier ur äldre Kalixbors privata fotoalbum, skolfotografier mm.

Bildarkivet förvaras av Kalix kommuns bildarkiv. Bildarkivet är tillgängligt för besökare i första hand måndag-fredag kl 08.00-17.00.

Personuppgifter
All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. I normala fall krävs det samtycke från den person som uppgifterna avser innan uppgifterna kan publiceras på Internet. Harmlös information får dock publiceras utan att den registrerade ger sitt samtycke. De bilder vi väljer att publicera via kommunens hemsida är endast sådana som vi bedömer inte kan kränka någons integritet.

Om du ändå skulle känna olust över att en gammal bild där du själv finns med är publicerad, kan du höra av dig till oss. Det vi i första hand kan göra är att ta bort ditt namn ur registret på Internet. Möjligheten finns naturligtvis också att helt plocka bort en bild.

Kommunarkivet kan behöva din hjälp
Ibland har vi ofullständiga uppgifter om en bild. Vi kanske vet var ett fotografi är taget, men inte vilka personer som finns med på bilden. Vid varje bild i databasen finns därför möjlighet att klicka fram ett särskilt formulär där man kan hjälpa Bildarkivet med uppgifter.

Rädda bilden!
Fotografiet är en av de starkaste länkarna mellan nuet och det förflutna. För att kunna bevara det förflutna är det därför viktigt att bilderna bevaras. Bildarkivet i Kalix tar därför gärna emot fler fotografier än dem vi redan har.

Om du inte vill lämna ifrån dig dina bilder, så kanske du kan tänka dig att låna ut ditt fotoalbum till oss. Vi scannar då in de bilder som vi bedömer har ett allmänt intresse och du får sedan tillbaka dina originalbilder. Du bestämmer själv på vilket sätt som bilderna får användas av andra om du vill att dina bilder ska publiceras på Internet.

Hör gärna av dig till oss om du har bilder som du tror kan vara av allmänt intresse!

Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.